News

Albert Owen AS yn arwain Cynrychiolaeth Ynys Môn i gyfarfod â'r Ysgrifennydd Gwladol dros BEIS ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn San Steffan i drafod Wylfa Newydd a REHAU

Mae AS Ynys Môn, Albert Owen, yn teimlo'n galonnog yn dilyn ei gyfarfod yn San Steffan ddoe â'r Gwir Anrhydeddus Greg Clark AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS); Richard Harrington AS, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros BEIS; ac Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

Ynghyd ag AS Ynys Môn, roedd cynrychiolaeth lefel uchel, a oedd yn cynnwys AC Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth; ASau Gogledd Cymru gan gynnwys Guto Bebb; Arweinydd Cyngor Môn, Llinos Medi Huws; aelodau lleol; ac arbenigwyr o'r diwydiant.

Yn dilyn y cyfarfod dywedodd Mr Owen,

"Rwy'n eithriadol o falch fod tri o uwch weinidogion Llywodraeth y DU wedi derbyn fy ngwahoddiad i gyfarfod â chynrychiolaeth Ynys Môn a'n bod wedi gallu canolbwyntio ar yr heriau difrifol sy'n wynebu Ynys Môn, yn benodol yng ngogledd yr Ynys, ac edrych ar economi ehangach Gogledd Cymru."

"Roeddwn yn falch iawn hefyd fod cynrychiolydd o uwch dîm rheoli REHAU wedi gallu rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r gynrychiolaeth ar y broes ymgynghori mewn perthynas â dyfodol y safle yn Amlwch."

"Gadwech i mi fod yn glir, ni allwn orbwysleisio difrifoldeb na maint yr heriau o'n blaenau, yn benodol ar gyfer prosiect Wylfa Newydd a REHAU. Fodd bynnag, dengys y cyfarfod hwn fod y ffocws bellach yn glir ar Ynys Môn a Gogledd Cymru."

"Mae Greg Clark wedi ymrwymo i ymweld â'r ardal cyn gynted ag sy'n bosibl ac rwy'n falch iawn fod y pwyslais ar gydweithio ar bob lefel o lywodraeth er mwyn mynd i'r afael â'r heriau hyn a gwneud y mwyaf o'r posibiliadau ar gyfer y rhanbarth yn y dyfodol."

Share Post: