News

Datganiad ar Ymadael â’r UE (Brexit) gan Albert Owen AS

Datganiad ar Ymadael â’r UE (Brexit) gan Albert Owen AS

Mae cytundeb drafft y Prif Weinidog â’r UE yn gwanhau safle’r DU ac nid yw er budd y wlad

Nid yw’r fargen ar y cytundeb drafft ar gyfer Ymadael â’r UE a’r Datganiad Gwleidyddol sy’n amlinellu’r fframwaith ar gyfer y berthynas yn y dyfodol rhwng yr Undeb Ewropeaidd a’r Deyrnas Unedig er budd y wlad.

Dywedais yn ystod Etholiad Cyffredinol 2017 fy mod eisiau agwedd synhwyrol tuag at Brexit. Gyda’r llanast a’r anghytuno sydd yn y Senedd ar hyn o bryd, mae’n amlwg nad yw Brexit synhwyrol yn bosibl.

Nid yw’r cytundeb drafft yn gwireddu’r addewidion a wnaed yn ystod Refferendwm 2016 ac nid yw’n rhoi unrhyw sicrwydd ynghylch perthynas fasnachu’r DU â’r UE yn y dyfodol.

Mae’r Datganiad Gwleidyddol yn rhy amwys; nid oes unrhyw sylwedd iddo ac mae’n gwanhau safle’r DU mewn gwirionedd.

Am y rhesymau a nodir uchod, ni allaf gefnogi’r cytundeb mewn pleidlais ystyrlon yn y Senedd. Byddaf yn edrych ar unrhyw welliannau synhwyrol sy’n cael gwared ar y sefyllfa ddiddatrys yn y Senedd ac yn cynnig canlyniadau gwell i fy holl etholwyr; y rhai hynny a bleidleisiodd i adael, i aros neu na bleidleisiodd o gwbl yn 2016, yn enwedig y genhedlaeth iau.

Os yw’r sefyllfa ddiddatrys yn parhau yn y Senedd, mae’n rhaid i ni ystyried yr holl opsiynau; gan gynnwys ymestyn y terfyn amser a ddaw i ben ym mis Mawrth neu bleidlais gyhoeddus (y bobl).

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cysylltu â mi ynglŷn â Brexit a byddaf yn darparu diweddariadau pellach ar y mater hwn.

Share Post: