Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd Swyddfa Albert Owen AS

Fel Aelod Seneddol Ynys Môn, mae'n bwysig fy mod i a fy swyddfa yn gallu cadw mewn cysylltiad ag etholwyr ynghylch fy ngwaith, ymgymryd â gwaith achos ar eu rhan a gofyn eu barn am faterion lleol.

Mae'r dudalen hon yn esbonio sut yr wyf yn casglu a defnyddio data personol, y sail gyfreithiol ar gyfer gwneud hynny ac yn darparu gwybodaeth am eich hawliau mewn perthynas â'ch data personol yr wyf i’n rheolydd data arno.

Gallwch gysylltu â fy swyddog sy’n gyfrifol am ddiogelu data trwy e-bostio murphypb@parliament.uk neu ffonio 01407 765750.

Casglu a defnyddio data

Bydd swyddfa Albert Owen AS ond yn casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol at y diben penodol y casglwyd y data ar ei gyfer.

Byddaf yn ymgymryd â gwaith achos gan ddefnyddio gwybodaeth bersonol a ddarparwyd gan neu ar ran etholwyr. Mae’n bosib y bydd yn angenrheidiol i mi rannu eich gwybodaeth gyda sefydliadau trydydd parti. Byddaf ond yn gwneud hynny os yw’n angenrheidiol ac yn rhesymol, a byddaf ond yn rhannu’r manylion sy’n hanfodol i mi fedru eirioli ar eich rhan. Gweler yr adran “gyda phwy yr wyf yn rhannu eich data” am fanylion pellach.

Wrth gofrestru gyda'r wefan hon neu drwy lenwi ffurflen, efallai y gofynnir i chi gyflwyno gwybodaeth bersonol. Ym mhob achos, byddaf yn gofyn am eich caniatâd penodol i ddefnyddio eich gwybodaeth, a byddaf ond yn ei defnyddio at y diben y byddwch yn ei darparu.

Efallai y byddaf yn cyfathrebu â chi ynghylch fy ngwaith drwy'r post, drwy e-bost neu ffôn. Mae gennyf hawl gyfreithiol i gael cofrestr etholwyr llawn fy etholaeth sy’n cynnwys enw llawn a chyfeiriad pob etholwr cofrestredig ac mae’n bosib y byddaf yn ysgrifennu atoch ynghylch fy ngwaith fel AS.

Byddaf ond yn cysylltu â chi pan fyddwch wedi rhoi caniatâd penodol i mi wneud hynny. Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl neu ddatdanysgrifio o dderbyn gohebiaeth gennyf mewn unrhyw gyfrwng ar unrhyw adeg trwy gysylltu â fy Swyddog Diogelu Data.

Ni fyddaf yn defnyddio data personol at ddibenion proffilio neu wneud penderfyniadau yn awtomataidd.

Gyda phwy yr wyf yn rhannu eich data?

Pan fyddaf yn ymgymryd â gwaith achos ar eich rhan, efallai y bydd yn rhaid i mi rannu'r manylion rydych yn eu darparu gydag adrannau'r llywodraeth, awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill. Byddaf ond yn rhannu cymaint o wybodaeth ag sy’n angenrheidiol i weithredu ar eich achos. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch sut y defnyddir y wybodaeth a ddarperir gennych fel rhan o gais gwaith achos, cysylltwch â fy Swyddog Diogelu Data.

Ac eithrio’r achosion uchod, ni fyddaf yn rhannu gwybodaeth bersonol gydag unrhyw gyrff eraill heb eich caniatâd penodol.

Er mwyn i mi allu rhoi gwybod i chi am fy ngwaith fel AS Ynys Môn, mae’n bosib y bydd yn rhaid i mi drosglwyddo data personol i wledydd neu awdurdodaethau sydd y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd. Ym mhob achos, byddaf yn gweithredu i sicrhau bod y darparwyr yr wyf yn eu defnyddio yn cydymffurfio â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol neu’n ddarostyngedig i’r cynllun Tarian Preifatrwydd (Privacy Shield) a gytunwyd rhwng yr Undeb Ewropeaidd a’r Unol Daleithiau.

Cadw data personol

Byddaf ond yn cadw eich gwybodaeth bersonol am gyhyd ag sydd angen i gyflawni’r dibenion a ddisgrifir yn y polisi hwn . Bydd gwybodaeth yn ymwneud â gwaith achos ond yn cael ei chadw am gyhyd ag sydd angen i ddatrys neu gwblhau eich cais fel arall, er hynny, efallai y byddaf yn cadw peth gwybodaeth am waith achos a ddatryswyd rhag ofn y byddwch yn cysylltu â mi am gymorth eto yn y dyfodol.

Os ydych wedi rhoi eich caniatâd i dderbyn gwybodaeth ynghylch fy ngwaith, byddaf ond yn cadw eich gwybodaeth bersonol tra fy mod i’n AS dros Ynys Môn neu hyd nes eich bod chi’n gofyn i mi beidio â chysylltu â chi ymhellach.

Byddaf yn adolygu’r wybodaeth bersonol a gedwir gennyf yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod y defnydd ohoni yn angenrheidiol ac yn addas.

Fel AS Llafur, mae gennyf hefyd fynediad at wybodaeth arall y byddaf i neu fy swyddfa, neu wirfoddolwyr sy'n gweithio gyda mi, yn ei defnyddio at ddibenion ymgyrchu neu i gyfathrebu gydag aelodau o’r Blaid Lafur. O ran y wybodaeth honno, y Blaid Lafur yw'r rheolydd data, a dylech ymgynghori â pholisi preifatrwydd y blaid (labour.org.uk/privacy-policy) am fanylion am ba wybodaeth sydd ganddynt, pam, a sut maen nhw'n defnyddio a phrosesu'r wybodaeth honno.

Cyfeiriadau IP a Chwcis

Nid yw'r wefan hon yn casglu nac yn storio gwybodaeth bersonol yn awtomatig, heblaw am gofnodi Cyfeiriad IP y defnyddiwr neu leoliad eich cyfrifiadur neu rwydwaith ar y Rhyngrwyd, at ddibenion gweinyddu systemau a datrys problemau. Rwyf hefyd yn defnyddio cyfeiriadau IP gyda’i gilydd i olrhain pa dudalennau y mae pobl yn ymweld â nhw er mwyn gwella ansawdd y safle.

Ffeil testun fach yw cwci sy'n cael ei storio ar eich cyfrifiadur. Gellir defnyddio cwcis er mwyn teilwra eich profiad o’r wefan hon yn ôl y dewisiadau rydych chi wedi'u nodi. Nid yw cwcis ar y wefan hon yn cynnwys gwybodaeth bersonol adnabyddadwy, heblaw am eich cyfeiriad IP, sydd yn anaml iawn yn ddigon i’ch adnabod chi fel unigolyn.

Dolenni i wefannau eraill:

Efallai y bydd y wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Nid wyf i’n gyfrifol am gynnwys nag arferion preifatrwydd y gwefannau hyn.

Eich hawliau:

Mae gennych nifer o hawliau mewn perthynas â’ch gwybodaeth bersonol ac mae gennych yr hawl i ddewis sut y caiff ei defnyddio. Gallwch:

  • Gael copïau o’r wybodaeth bersonol yr wyf yn ei dal amdanoch chi (gelwir hyn yn “cais gwrthrych am wybodaeth”)
  • Gofyn i mi gywiro neu ddiweddaru unrhyw wybodaeth bersonol yr wyf yn ei dal amdanoch chi
  • Gofyn i ni ddileu eich data neu i gyfyngu ar sut yr wyf yn defnyddio eich data
  • Gofyn bod gwybodaeth bersonol yr ydych wedi fy nghaniatáu i’w defnyddio yn cael ei rhoi i chi ar ffurf electronig fel y gellir ei throsglwyddo i reolydd data arall (gelwir hyn hefyd yn “Cludadwyedd Data”

Gallwch ddewis peidio â derbyn unrhyw ohebiaeth bellach gennyf mewn unrhyw gyfrwng ar unrhyw adeg. Rydym yn delio â phob cais i ddatdanysgrifio yn brydlon ac, ym mhob achos, o fewn 28 diwrnod.

Os ydych yn dymuno gweithredu eich hawl mewn cysylltiad â’ch data personol neu os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut y caiff eich data ei ddefnyddio, cysylltwch â fy Swyddog Diogelu Data:

Swyddog Diogelu Data

Tŷ Cledwyn

18 Stryd Thomas

Caergybi

Ynys Môn

LL65 1RR

murphypb@parliament.uk

01407 765750

Neu, mae gennych yr hawl i godi unrhyw fater neu bryder sydd gennych yn uniongyrchol gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.